poradna Kam volat když ..... ?


Kam volat, když potřebujete zjisti ceny  za služby  a odpady?

Ceny  za likvidaci a odvoz odpadů  zjistíte na jednotlivých střediscích firmy Frýdecké skládky. 
V případě požadavku na uzavření komplexní smlouvy volejte Ing. Pavlínu Blahutovou na tel.:558 44 00 86, 733 791 467
Zjištění cen za uložení odpadů na skládce (vlastní dovoz) -  středisko SKLÁDKA
Zjištění cen za sklo, papír , plast - středisko SEPARACE
Zjištění cen za odvoz , přistavení  a pronájem kontejnerů - středisko DOPRAVA
Zjištění cen za nebezpečný odpad a elektrozařízení - středisko NO


Kam volat, když potřebujete  nahlásit, že nebyla vyvezená
popelnice ?

Volejte na středisko Doprava dispečerovi na číslo:558 44 00 66


Kam volat, když  chcete zjistit zda můžete odevzdat nebezpečný odpad nebo elektrozařízení

Volejte středisko NO na číslo: 558 44 00 62 


Kam volat, když chcete přistavit kontejner na odvoz stavebního odpadu ?

Volejte na středisko Doprava dispečerovi na číslo:558 44 00 66

Kam volat, když chcete odvézt odpad vlastní dopravou ?

Volejte středisko Skládka na číslo 558 44 00 77


Kam volat, když potřebujete jako občan novou nádobu na komunální odpad ? ( pro nově přihlašovaného občana k odvozu komunálního odpadu )

Volejte na Magistrát města FM- odbor ŽP a Z, kontakt: tel.: 558 609 498

Kam volat, když potřebujete novou odpadovou nádobu z důvodu poškození původní nadoby ?

Volejte na středisko Dopravy na číslo: 558 44 00 70, 603 881 674, 558 44 00 66

 

Otázky a odpovědi


Otázka:
Provádím úpravy bytu a nevím co se vzniklou stavební sutí a velkoobjemovým odpadem.

Odpověď:

Můžete si objednat kontejner (1m3 - 20 m3) na dispečinku Dopravy (tel: 558 44 00 66) nebo máte-li vlastní dopravu můžete odpad odvézt na skládku (tel:558 44 00 77).

Otázka:
Mám doma pneumatiky, kde je můžu odevzdat ?

Odpověď:
Sběrné dvory ani Mobilní sběrna  pneumatiky neodebirají. Tento odpad můžete odevzdat pouze přímo na skládce v Pánských Nových Dvorech, kde za něj zaplatíte. Cena odpadu je 2800 Kč/t tj. 2,8 Kč/kg.
Otázka:
Můžete mi sdělit, jak se má správně třídit odpad?

Odpověď:
PAPÍR (lepenka, kartony, noviny, časopisy, sešity, aj.) odkládejte do modrých kontejnerù, PLASTY (PET lahve, slídy, aj.) odkládejte do žlutých kontejnerů a SKLO (láhve, sklenice, aj.) patří do zelených kontejnerů (více naleznete na www.ekokom.cz).
Otázka:
Mám doma autobaterii, jak s ní mám naložit?

Odpověď:
Mužete využít jedno ze čtyř mobilních ( 4 týdenni cyklus střídání ) míst ve městě Frýdek - Místek (pro občany města) nebo odpad odvezte na Pánské Nové Dvory na středisko Nebezpečné odpady (tel:558 44 00 62)
Otázka:
Jsem podnikatel a chtěl bych si zajistit odvoz komunálního odpadu, na koho se mám obrátit?

Odpověď:
Smlouvu na svoz komunálního odpadu s Vámi sepíše pracovnice střediska DOPRAVA, bližší info získáte na čísle (tel:558 44 00 70), budete mj. potřebovat razítko a živnostenský list.
Otázka:
Prodáváte i kompost?

Odpověď:
Středisko Kompostárna  v Bruzovicích nabízí  kompost.
Platí se za množství a dopravu, pokud nemáte vlastní odvoz. (tel:736 770 814)
Otázka:
Jsem podnikatel a chtěl bych sepsat komplexní smlouvu na odvoz a likvidaci z naší firmy

Odpověď:
Smlouvu s Vámi sepíše Ing. Blahutová na Pánských Nových Dvorech (tel.:558 44 00 86).
Otázka:
Kam mám vhodit použité dětské pleny?

Odpověď:
Ty patří, stejně jako papírové kapesníky a dámské hygienické potřeby, do černého plastového nebo šedého plechového kontejneru na směsný komunální odpad.
Otázka:
Co mám dělat s použitým olejem v domácnosti a obalem od oleje?

Odpověď:
Pokud obal od oleje pečlivě vymyjete teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí, můžete jej vhodit do plastů. V případě, že tak neučiníte, vhazujte tento znečištěný obal do směsného komunálního odpadu. Olej totiž značně komplikuje následnou recyklaci tříděného odpadu. Použitý fritovací olej z domácnosti patří do sběrných dvorů, můžete jej uchovávat v kanystru a až ve větším množství odevzdat.
Otázka:
Kam patří starý textil?

Odpověď:
Pokud je nositelný, věnujte ho charitě nebo ho ve větším množství odevzdejte do sběrného dvora.
Otázka:
Do jakého odpadu patří řasenka?

Odpověď:
Řasenka je sice z plastu, ale je znečištěna zbytky barvy, proto ji vhazujte do směsného odpadu.
Otázka:
Do jakého kontejneru patří prostředky na hubení hmyzu?

Odpověď:
U těchto přípravků se vždy řiďte pokyny na obalu. Ve většině případů patří do nebezpečného odpadu, odvezte je proto na sběrný dvůr nebo do mobilní sběrny nebezpečného odpadu.
Otázka:
Kam patří molitan?

Odpověď:
V menším množství jej můžete vhodit do směsného odpadu, ve větším množství patří do sběrného dvora
Otázka:
Můžu do kompostu dávat zbytky z vařených jídel?

Odpověď:
Ano, ale nepatří tam například zbytky z masa a kostí nebo tekuté a silně mastné potraviny. To je totiž bioodpad, který může mít hygienická rizika. Do kompostu patří jakýkoli odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu (např. zbytky potravin, odpad ze zeleně, čajové sáčky, skořápky od vajec, apod.)
Otázka:
Kam mám vhodit obal od zubní pasty?

Odpověď:
Do směsného odpadu.
Otázka:
Jak správně vytřídit PET láhev?

Odpověď:
Prázdné PET láhvi, neznečištěné chemikáliemi, uvolníme víčko, sešlápneme a víčko utáhneme. Etiketu ponecháme.
Otázka:
Jak správně vytřídit skleněnou láhev?

Odpověď:
Láhev vhazujeme do kontejneru na sklo bez uzávěru. Etiketu ponecháme. Se samotným uzávěrem naložíme dle jeho materiálu. Plastové víčko patří do kontejneru na plast. Kovové, pokud se u vás sbírá odděleně kovový odpad, tak do sběrné nádoby nebo případně do sběrného dvora s ostatními kovy jinak do směsného odpadu.
Otázka:
Do které nádoby mám třídit krabice od džusů a mléka?

Odpověď:
Papírové krabice například od džusů nebo mléka nazýváme nápojovými kartony. Organizovaný sběr těchto obalů probíhá. již v mnoha městech a obcích v celé ČR. Sběrné nádoby, do kterých lze použitý nápojový karton odkládat, jsou označeny speciální oranžovou nálepkou s označením Nápojový karton.
Otázka:
Jak správně vytřídit nápojový karton?

Odpověď:
Nikdy nevyhazujte krabice se zbytky nápojů. Před odložením do nápojového kartonu napustíme trochu vody, protřepeme a vylijeme. Takto jednoduše vymytý karton stlačíme a vhodíme do kontejneru nebo pytle určeného pro tento druh odpadu. Plastová víčka neoddělujeme bude tak učiněno následně při zpracování odpadu v zařízeních k tomu vaší obcí či městem určených.
Otázka:
Kam s odpadem, který nepatří do kontejneru na tříděný odpad?

Odpověď:
Obecně lze říci, že pokud se nejedná o odpad nebezpečný nebo o odpad, se kterým se musí nakládat zvláštním způsobem (např. zbytky léčiv), lze ho odložit do nádob na směsný komunální odpad.
Otázka:
Co mám dělat s hliníkovými víčky od jogurtů a kovovými obaly?

Odpověď:
Kovové obaly a hliníková víčka odhazujte, pokud existuje ve vaší obci oddělený sběr, do sběrných nádob k tomu určených. Jinak jej lze odložit do směsného komunálního odpadu. Větší množství můžete odnést do sběrného dvora nebo výkupny surovin.
Otázka:
Proč třídit, když za svoz odpadů platím a to rok od roku více?

Odpověď:
Tříděním odpadů lze dosáhnout úspory peněz placených na nakládání s odpady z obecního rozpočtu. Čím větší množství odpadů je ve Vaší obci vytříděno, tím větší finanční obnos obdrží obec od společnosti EKO-KOM. Dále tak méně zaplatí za odvoz a uložení komunálního odpadu na skládku. Tato úspora obecních financí se promítá do vašich paušálních poplatků za odpad, či v počtu kontejnerů a informačních aktivit na třídění odpadů.
Otázka:
Kam s vyjetým olejem nebo barvou?

Odpověď:
Obaly s technickými oleji, barvami, ředidly a jinými chemickými látkami odevzdejte na místa určená ke sběru nebezpečných látek, většinou do sběrného dvora nebo na mobilní sběrnu. Oleje se sbírají také na benzínových pumpách. Ve většině případů je toto uvedeno na etiketě výrobku.