Zajímavosti


VE DNECH ČERVENCOVÝCH STÁTNÍCH SVÁTKŮ PROBĚHNE SVOZ ODPADU, SBĚRNÉ DVORY BUDOU UZAVŘENY

publikováno: 2017-06-26

Dne 5. července (Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje) a dne 6. července (Den upálení mistra Jana Husa) proběhne ve městě svoz odpadu dle harmonogramu; skládka na Panských Nových Dvorech přijímá odpady pouze do 14. hodin.

 

Sběrné dvory ve městě a kompostárna v Bruzovicích budou uzavřeny.


Přílohy

ObrázkyVYHODNOCENÍ ŠKOLNÍ SOUTĚŽE VE SBĚRU PET LÁHVÍ SE STONOŽKOU BOŽKOU

publikováno: 2017-06-14

Společnost Frýdecká skládka, a.s., v rámci podpory třídění odpadů v obcích a ekologické výchovy na školách uspořádala ve školním roce 2016/2017 soutěž ve sběru PET láhví. Soutěž s názvem „Soutěž ve sběru PET láhví se stonožkou Božkou“ organizuje společnost Frýdecká skládka každoročně.

 

Soutěž probíhala v období od 1. 9. 2016 do 9. 6. 2017 a přihlásilo se do ní celkem 18 škol z okolí Frýdku-Místku. Přihlášené školy obdržely ke sběru PET láhví žluté igelitové pytle o objemu 250-350 l označené logem společnosti Frýdecká skládka. Pytle byly vždy po naplnění zváženy a jejich obsah dopraven k dotřídění a následně předány k jejich opětovnému využití.

 

Vyhodnocení soutěže proběhlo dne 14. 6. 2017 a hodnotilo se množství vysbíraných PET láhví v přepočtu na jednoho žáka, přičemž po celou dobu soutěže platil počet žáků uvedených k 1. září příslušného školního roku.

 

Během soutěže bylo vysbíráno celkem 5,599 t PET láhví, tj. cca 139 975 ks 1,5 l PET láhví. Nejlepšími sběrači se staly děti ze Základní a mateřské školy Frýdek-Místek – Skalice, které nasbíraly 20,875 kg PET láhví na jednoho žáka. Prvním pěti nejúspěšnějším školám a školkám budou vyplaceny finanční odměny. Celkové výsledky jsou uvedeny v tabulce v příloze.

 

Současně se soutěží ve sběru PET láhví se stonožkou Božkou, maskotem společnosti Frýdecká skládka, probíhala soutěž ve sběru papíru „Soutěž s panem Popelou“, kterou organizuje společnost FCC Česká republika, s.r.o. Výsledky soutěže naleznete na stránkách této společnosti – viz odkaz:

http://www.fcc-group.eu/cs/Ceska-republika/Pan-Popela/Soutez-s-panem-Popelou/Vysledky/Aktualni-rocnik.html

 

 


Přílohy

ObrázkyV PONDĚLÍ 1. A 8. KVĚTNA PROBĚHNE SVOZ ODPADU, SBĚRNÉ DVORY BUDOU UZAVŘENY

publikováno: 2017-04-25

O květnových státních svátcích (pondělí 1. května – Svátek práce a 8. května – Den vítězství) bude ve městě probíhat svoz odpadu dle harmonogramu (tj. beze změn); skládka na Panských Nových Dvorech přijímá odpady pouze do 14. hodin.

 

Sběrné dvory ve městě a kompostárna v Bruzovicích budou uzavřeny.


ObrázkySvoz odpadu a provoz sběrných dvorů o velikonočních svátcích

publikováno: 2017-04-07

Na Velký pátek, tj. dne 14. 4., proběhne svoz komunálního odpadu dle stanoveného harmonogramu. Naopak v pondělí 17. 4. (Pondělí velikonoční) nebudou ve městě komunální odpady svezeny (vyjma sídliště Slezská, kde svoz proběhne) a nebude proveden ani svoz bioodpadu. Náhradní svoz za Velikonoční pondělí se uskuteční již v sobotu 15. 4.

 

Brány sběrných dvorů zůstanou na Velký pátek (14. 4.) zavřeny a otevřou se v sobotu 15. 4. v 8. hodin; využít služeb sběrných dvorů v sobotu bude možné až do 14. hodiny. V pondělí 17. 4. (Pondělí velikonoční) budou sběrné dvory opět uzavřeny.

 

Centrum pro nakládání s odpady (sběrný dvůr) na Panských Nových Dvorech a středisko SEPARACE v Lískovci budou od pátku 14. 4. až do pondělí 17. 4. zavřené. Odpady nebude přijímat ani kompostárna v Bruzovicích.

 

Provoz na skládce na Panských Nových Dvorech bude omezen pouze v pondělí 17. 4., kdy bude skládka uzavřena. V pátek 14. 4. bude skládka otevřena od 6:30 hodin do 14. hodin a ve stejnou dobu pak bude v provozu i v sobotu 15. 4.

 

Svoz odpadkových košů bude o Velikonočním pondělí proveden.


ObrázkyNestrhávejte čárový kód z bionádoby!

publikováno: 2017-04-05

Frýdecká skládka zaznamenala v poslední době několik případů, kdy občané úmyslně strhli z nádoby na bioodpad nalepený čárový kód. Vyzýváme občany, aby čárové kódy z bionádoby nestrhávali; pomocí kódu, který obsahuje zároveň RFID čip, jsou snímacím zařízením instalovaným na vozidle automaticky zaznamenávány všechny svozy z předmětných nádob, zároveň slouží pro samotnou evidenci nádob.

 

Čárový kód je umístěn na přední straně bionádoby mezi znakem statutárního města Frýdek-Místek a nálepkou s informacemi, které odpady do nádoby patří a které ne.

 

RFID (Radio Frequency Identification) - radiofrekvenční systém identifikace je moderní technologie identifikace objektů pomocí radiofrekvenčních vln. Tento systém klade důraz na co nejrychlejší a přesné zpracování informací a okamžitý přenos těchto načtených dat k následnému zpracování.


Přílohy

Není k dispozici

ObrázkyPo městě budou rozmístěny velkoobjemové kontejnery, začíná jarní úklid

publikováno: 2017-03-22

Duben se ponese ve znamení jarního úklidu. Od pondělí 3. dubna až do úterý 2. května budou po městě postupně rozmístěny velkoobjemové kontejnery a lidé se mohou zbavit nepotřebného objemného odpadu. V letošním roce budou kontejnery přistaveny na 63 místech – viz harmonogram v příloze. K přistavení dojde vždy dopoledne uvedeného dne nejpozději do 11. hodin a staženy budou kontejnery následující den opět dopoledne.

 

Do velkoobjemových kontejnerů je možné odkládat starý nábytek (např. skříně, sedačky, židle, matrace apod.) nebo podlahové krytiny (např. koberce, linolea apod.), naopak do nich nelze ukládat nebezpečné odpady (např. mazací a motorové oleje, olejové filtry, zbytky barev, laků a ředidel apod.) či stavební odpady. Kontejnery nejsou určeny ani k odkládání autobaterií a monočlánků, starý lednic a sporáků, mrazáků, televizorů a monitorů; tyto lze odložit zdarma ve sběrných dvorech v rámci zpětného odběru. Stejně tak neslouží velkoobjemové kontejnery pro bioodpady (větve, tráva apod.).

 

Odpady nesmí být odkládány mimo kontejnery. V opačném případě se vystavujete možnosti postihu ze strany městské policie za přestupek proti veřejnému pořádku (za tento přestupek je možné uložit pokutu až do výše 50 tis. Kč).

 

Sběrné dvory naleznete ve Frýdku na sídliště Slezská a pod estakádou, v Místku na ul. Collolouky (vedle hypermarketu TESCO), otevřeny jsou od pondělí do pátku od 9. hodin do 17. hodin a v sobotu od 8. hodin do 14. hodin.

 

S případnými dotazy se lze obracet na Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, tel. 558 609 498 nebo na společnost Frýdecká skládka, tel. 558 440 066.


ObrázkySvoz odpadu od zahrádkářů

publikováno: 2017-03-22

Stejně jako každým rokem i letos budou zahrádkářům k dispozici kontejnery a velkoobjemové kontejnery pro odkládání odpadu. Klasické kontejnery (o objemu 1 100 l) budou sváženy dvakrát týdně ze zahrádkářských osad U vodárny a Valcíř, přistaveny budou již 13. dubna. Poslední svoz a stažení kontejnerů provede Frýdecká skládka 30. října. Velkoobjemové kontejnery jsou umísťovány v zahrádkářských osadách Hliník, Olešná a Nová Osada se svozem jednou za 14 dní; na místě jsou pouze od pátku do neděle, v pondělí je proveden svoz (vyjma státních svátků, kdy stažení kontejnerů proběhne v úterý).

 

V místech, kde nebudou kontejnery umístěny, je svoz odpadu zajištěn formou svozu pytlů. V tomto případě platí pravidlo umístění pytlů s odpadem nejdříve den před jejich svozem a pouze na místě k tomu určeném – označeném cedulkou (viz harmonogram v příloze). Svoz pytlů začíná 2. května a dny svozu jsou uvedeny v příloze.


ObrázkyOd dubna opět začíná svoz bioodpadu z hnědých nádob

publikováno: 2017-03-20

V dubnu roku 2016 spustilo statutární město Frýdek-Místek ve spolupráci se společností Frýdecká skládka svoz biologicky rozložitelných odpadů (BRO) z bionádob, které občané obdrželi zdarma. Bionádoby se svážely do října a po mnohých žádostech občanů byl svoz prodloužen do listopadu; od dubna do listopadu se svezlo celkem 1 653 tun bioodpadu.

 

Po čtyřměsíční pauze se v dubnu opět před rodinnými domy objeví hnědé nádoby – od 3. dubna začíná Frýdecká skládka svážet bioodpad. Svoz bioodpadu bude probíhat každých 14 dní až do konce listopadu, a to dle stanoveného harmonogramu – harmonogram je uveden v příloze. Nádobu je třeba vystavit v den svozu již v šest hodin a do nádob je možné ukládat pouze kompostovatelné odpady (viz níže).


Do bioodpadu patří:
• odpad ze zahrad – tráva, listí, seno, zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, květiny;
• zemina z květináčů;
• tenké ořezy z keřů a stromů, případně štěpky dřevin;
• drny, spadané ovoce;
• bioodpad z domácností – zbytky zeleniny a ovoce, slupky z brambor, mrkve, čajové sáčky, kávová sedlina apod.

Do bioodpadu NEpatří:
• obaly – papírové a lepenkové, plastové, kovové, kompozitní;
• stavební odpad – beton, keramika, výrobky ze sádry, cihly;
• komunální odpad, sklo, plasty, kovy, textil
• převařené zbytky jídel, maso, kosti, kůže apod.;
• jedlé oleje;
• jakékoliv jiné neorganické materiály a odpady.


ObrázkyAreál kompostárny a sběrného dvora v Bruzovicích bude v sobotu dne 15. 4. 2017 uzavřen

publikováno: 2017-03-10

V sobotu dne 15. 4. 2017 bude areál kompostárny a sběrného dvora v Bruzovicích uzavřen.

 

V případě potřeby je možné využít sběrné dvory ve městě Frýdku-Místku (ve Frýdku na sídlišti Slezská, popř. sběrný dvůr pod estakádou a v Místku na ul. Collolouky u hypermarketu TESCO), které jsou v sobotu otevřeny od 8:00 hod. do 14:00 hod. V době od 6:30 hod. do 14:00 hod. bude v provozu také skládka na Pánských Nových Dvorech.


Přílohy

Není k dispozici

ObrázkyOd nádob se letos svezlo téměř 15 tun vánočních stromků

publikováno: 2017-02-02

V letošním roce se svezlo od nádob na komunální odpady téměř 15 tun vánočních stromků. Po loňských Vánocích se u nádob objevilo o pět tun odstrojených vánočních stromků méně. Svozy probíhaly každou sobotu v měsíci lednu (vyjma v sobotu 7. ledna) a nejvíce stromků bylo svezeno hned při prvním svozu, a to 9 tun.

 

Vánoční stromky byly sváženy na kompostárnu, kde byly štěpkovány a následně využity při výrobě kompostu.


Přílohy

Není k dispozici

ObrázkySvoz vánočních stromků probíhá každou sobotu v lednu

publikováno: 2017-01-04

Svoz vánočních stromků od nádob na komunální odpad bude probíhat každou sobotu v lednu (vyjma soboty 7. ledna); první svoz bude proveden v sobotu 14. ledna, následně pak v sobotu 21. ledna a 28. ledna.

 

Vánoční stromky jsou sváženy na kompostárnu, kde jsou štěpkovány a následně využity při výrobě kompostu, proto je třeba důkladně odstranit všechny vánoční ozdoby včetně závěsných háčků.

 

V loňském roce se svezlo téměř 10 tun stromků.


Přílohy

Není k dispozici

ObrázkyŠťastné a veselé přeje Frýdecká skládka

publikováno: 2016-12-21

Příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok

přeje společnost Frýdecká skládka, a.s.

 

Děkujeme za spolupráci v roce 2016.


Přílohy

21.12.2016 pdf PF 2017

ObrázkyFalešní popeláři řádí i ve Frýdku-Místku a okolí

publikováno: 2016-12-20

S jistou pravidelností se vždy v předvánočním čase objeví neznámí muži oblečení jako popeláři a pod různými záminkami se snaží vybírat od lidí peníze.

 

„Falešní popeláři lidem tvrdí, že jim dlouhá léta svážejí odpady, přejí lidem hezké svátky a vše nej do nového roku a přitom požadují finanční příspěvek na vánoční večírek nebo zaplacení poplatku na příští rok,“ říká předseda představenstva Frýdecké skládky Richard Blahut.

 

Frýdecká skládka se distancuje od jednání takovýchto podvodníků a důrazně odmítá, že by se jednalo o zaměstnance společnosti. Žádný zaměstnanec nevybírá poplatky za svoz komunálního odpadu, to přísluší Magistrátu města Frýdku-Místku, stejně tak nikdo ze zaměstnanců neobchází občany a nežádá je o jakýkoliv finanční příspěvek. Občané by v případě, že se na ně s takovou prosbou někdo obrátí, měli ihned kontaktovat Policii České republiky nebo městské strážníky.


Přílohy

Není k dispozici

ObrázkyUpozornění na tiskovou chybu ve Zpravodaji Rady města Frýdku≈Místku - skládka na Štědrý den odpady nepřijímá

publikováno: 2016-12-16

Ve Zpravodaji Rady města Frýdku≈Místku č. 23 bylo na straně 9 v článku „Svoz odpadu o vánočních svátcích a na Nový rok“ uvedeno, že skládka odpadů je v sobotu 24. prosince v provozu, a to od 6:30 hod. do 12. hod., naopak v pondělí 26. prosince je uzavřena.

 

Upozorňujeme, že v tomto článku došlo k tiskové chybě a skládka odpadů na Štědrý den odpady nepřijímá, v provozu je v pondělí 26. prosince od 6:30 hod. do 12. hod.

 

Přehled provozní doby sběrných dvorů, skládky a kompostárny naleznete v příloze.

 

Za tiskovou chybu se omlouváme.


Obrázky

Není k dispozici


Svoz odpadu a provoz sběrných dvorů o vánočních svátcích a na Nový rok

publikováno: 2016-12-14

V letošním roce připadají vánoční svátky a Nový rok převážně na víkendy, svoz komunálního odpadu proto bude proveden bez větších změn – v pondělí na druhý svátek vánoční (26. prosince) se odpady budou svážet dle běžného harmonogramu. K omezení provozu dojde u sběrných dvorů, které budou ve dnech 24., 25. a 26. prosince uzavřeny, stejně tak zůstanou brány sběrných dvorů zavřeny i v sobotu 31. prosince. V těchto dnech nebude možné ukládat odpady – zejména biologicky rozložitelné – ani na kompostárně v Bruzovicích. Skládka odpadů na Panských Nových Dvorech bude 26. prosince v provozu od 6:30 do 12 hodin.

 

Vánoční provozní dobu sběrných dvorů, skládky odpadů a kompostárny naleznete v příloze.

 

Svoz vytříděného odpadu (tj. separovaného odpadu – papíru, plastu a skla) bude před vánočními svátky a před Novým rokem posílen. Ve městě budou provedeny 3 mimořádné svozy papíru a plastu, aby nedocházelo k přeplňování nádob. Ve dnech 23. a 24. prosince provede Frýdecká skládka svoz papíru na sídlišti Anenská, Riviéra, z Bezručova sídliště; nádoby na papír budou svezeny i z domů nad katastrálním úřadem, z lokalit Nad Lipinou, K Hájku, Slunečná a z Růžového pahorku. V oba tyto dny se budou ve městě mimořádně svážet i nádoby na plasty, a to ze sídliště Slezská (stará i nová část), z Bezručova sídliště, ze sídliště Riviéra, z Růžového pahorku, z lokalit nad katastrálním úřadem, Nad Lipinou, K Hájku a z ulice Slunečná. Na Silvestra dojde na sídlišti Anenská, Riviéra, Bezručovo sídliště, z lokalit nad katastrálním úřadem, Nad Lipinou, K Hájku, ze Slunečné a ze sídliště Růžový pahorek k mimořádnému svozu nádob na papír.

V pondělí 26. prosince proběhne svoz vytříděného odpadu dle běžného harmonogramu a budou tedy svezeny nádoby na plasty ze sídliště Slezská (stará i nová část). Nádoby na papír jsou každý týden v pátek sváženy ze sídliště Slezská a ze sídliště Kolaříkovo, budou tedy vyprázdněny i před Silvestrem v pátek 30. prosince.

 

Přehled mimořádných svozů vytříděného odpadu nalezenete v příloze.


ObrázkySetkání Frýdecké skládky se starosty

publikováno: 2016-11-28

Společnost Frýdecká skládka provádí svoz komunálního odpadu nejen ve městě Frýdku-Místku, ale i v okolních obcích. Každoročně proto pořádá pro starosty těchto obcí setkání, na kterém jim předává informace o množství vyprodukovaného komunálního odpadu, kolik využitelného odpadu z tohoto odpadu vytřídili, informace důležité pro jejich budoucí rozhodování, např. při tvorbě poplatku za svoz komunálního odpadu, a seznamuje je i s vývojem legislativy v odpadovém hospodářství, zejména s návrhem zákona o odpadech. V letošním roce se setkání uskutečnilo v pátek 25. listopadu a tradičně ve školicím středisku společnosti na Panských Nových Dvorech. Pozvání přijalo 33 představitelů obcí.


O změnách ve společnosti hovořil v úvodu setkání předseda představenstva společnosti Frýdecká skládka Richard Blahut. Starostové se dozvěděli o změnách ve vedení společnosti i o tom, že jediným vlastníkem společnosti je již statutární město Frýdek-Místek. Richard Blahut přítomným představil i nová auta ve vozovém parku společnosti, nebo například možnosti skládkování do budoucna.


Svou prezentaci představila i společnost EKO-KOM; změny v systému třídění, výpočtu odměn a hlavně chválu slyšeli starostové z úst regionální manažerky pro Moravskoslezský kraj Evy Drimlové.


Přílohy

Není k dispozici

ObrázkySvoz odpadu dne 17. 11. 2016 bude proveden, sběrné dvory budou uzavřeny

publikováno: 2016-11-14

Ve čtvrtek dne 17. 11. 2016 (státní svátek Den boje za svobodu a demokracii) provede společnost Frýdecká skládka svoz komunálního odpadu, separovaného odpadu a biologicky rozložitelného odpadu dle harmonogramu; nádoby by měly být nejpozději v 6:00 hodin ráno vystaveny.

 

Všechny sběrné dvory (sběrný dvůr ve Frýdku na ul. Jana Čapka, na ul. Panské Nové Dvory v areálu Frýdecké skládky, na ul. Na Příkopě pod estakádou a v Místku na ul. Collo-louky u hypermarketu TESCO) budou v den státního svátku uzavřeny. Areál sběrného dvora a kompostárny v Bruzovicích bude také uzavřen. Skládka odpadů ve Frýdku na ul. Panské Nové Dvory bude odebírat odpady do 14:00 hodin (vyjma nebezpečných odpadů).


Přílohy

Není k dispozici

ObrázkySvoz bioodpadu pokračuje i v listopadu

publikováno: 2016-11-04

Statutární město Frýdek-Místek ve spolupráci s Frýdeckou skládkou navýšilo počet svozů bioodpadu. Oproti avizovanému poslednímu říjnovému svozu bude bioodpad vyvezen také v průběhu listopadu.

 

První listopadový svoz bude zahájen v pondělí 7. listopadu, následovat budou další, tak jak jsou občané zvyklí, tedy v sudý a lichý týden, a to až do pátku 2. prosince, kdy budou kontejnery na bioodpad vyvezeny naposledy v tomto roce. Přesný harmonogram je uveden v příloze.

 

Ve svozu hnědých popelnic naplněných trávou, listím, ale taky spadaným ovocem, zbytky zeleniny, hlínou z květináčů a podobně se bude pokračovat opět v příštím roce, a to od dubna. Občané by si měli přidělené nádoby přes zimu uschovat, aby je mohli z jara opět začít používat.

 

V mezidobí mohou občané města bioodpad zdarma odložit ve sběrných dvorech, které jsou k dispozici na ulici Jana Čapka na Slezské, na  ulici Na Příkopě pod estakádou, na Collo-loukách poblíž hypermarketu TESCO v Místku nebo v objektu Frýdecké skládky na Panských Nových Dvorech.

 

Do bioodpadu patří:

 • odpad ze zahrad – tráva, listí, seno, zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, květiny;
 • zemina z květináčů;
 • tenké ořezy z keřů a stromů, případně štěpky dřevin;
 • drny, spadané ovoce;
 • bioodpad z domácností – zbytky zeleniny a ovoce, slupky z brambor, mrkve, čajové sáčky, kávová sedlina apod.

 

Do bioodpadu NEpatří:

 • obaly – papírové a lepenkové, plastové, kovové, kompozitní;
 • stavební odpad – beton, keramika, výrobky ze sádry, cihly;
 • komunální odpad, sklo, plasty, kovy, textil
 • převařené zbytky jídel, maso, kosti, kůže apod.;
 • jedlé oleje;
 • jakékoliv jiné neorganické materiály a odpady.

ObrázkySvoz 5. a 6. července 2016

publikováno: 2016-06-29

Svoz komunálních a biologicky rozložitelných odpadů bude v době svátků (5. a 6. července 2016) nepřerušen.


Přílohy

Není k dispozici

Obrázky

Není k dispozici


Placenou službu pravidelného odvozu BRO

publikováno: 2016-06-28

Máte-li zájem o placenou službu pravidelného odvozu BRO (biologicky rozložitelné odpady) z bionádoby, zde je objednávka. Bližší informace k této službě Vám poskytneme na telefonním čísle: 558 44 00 70.


Přílohy

Obrázky

Není k dispozici


Svoz BRO

publikováno: 2016-04-26

 

 

První svoz BRO ( biologicky rozložitelný odpad ) proběhne v sudém týdnu, v pondělí 4.4.2016. Dále dle harmonogramu.

 

- svoz BRO probíhá od 6,00 hodin
- vystavit nádobu s BRO na místo svozu komunálního odpadu
- do nádob vhazovat pouze biologicky rozložitelné odpady (ne komunál a stavební odpady)

 


Přílohy

Obrázky

Není k dispozici


Harmonogram svozu objemného odpadu

publikováno: 2016-03-30

Harmonogram svozu objemného odpadu ve městě Frýdku-Místku

 


Přílohy

26.4.2016 pdf SVOZ

Obrázky

Není k dispozici


Město otvírá další sběrný dvůr

publikováno: 2015-11-30

Statutární město Frýdek-Místek ve spolupráci se společností Frýdecká skládka zahajuje od 1. prosince 2015 provoz již čtvrtého sběrného dvoru na území města. Nachází se pod estakádou, na ulici Na Příkopě. V provozu bude od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

 

„Sběrný dvůr pod estakádou se nacházel již v minulosti. Kvůli probíhajícím opravám estakády jsme jej ale museli z bezpečnostních důvodů zrušit, a abychom občanům zachovali možnost bezplatného odevzdání velkoobjemového a nebezpečného odpadu v této části města, vyjížděla pravidelně pod estakádu mobilní sběrna. Nyní je estakáda opravená a nic nebrání tomu, aby se sběrný dvůr vrátil na původní místo. Věříme, že jej občané budou využívat v hojné míře, stejně jako v minulosti,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Jaroslav Zezula.

 

V souvislosti s otevřením nového sběrného dvoru pod estakádou dojde od nového roku ke zkrácení provozní doby dvou sběrných dvorů - na ulici Jana Čapka (Slezská) a na ulici Collo-louky (směr Olešná, poblíž Tesca). Jejich provozní doba se v pracovní dny zkrátí o dvě hodiny, lidem budou k dispozici od 9 do 17 hodin. O sobotách zůstává provozní doba sběrných dvorů zachována, a to od 8 do 14 hodin.

 

Na Silvestra, 31. prosince, bude z technických důvodů v provozu pouze sběrný dvůr v areálu společnosti Frýdecká skládka na ulici Panské Nové Dvory, a to od 6 do 12 hodin.


Přílohy

Není k dispozici

ObrázkySoutěž pro školy ve sběru PET lahví

publikováno: 2015-09-08

Spol. Frýdecká skládka, a.s. vyhlašuje i ve školním roce 2015/2016 soutěže ve sběru druhotných surovin:

Soutěž pro školy ve sběru PET lahví „ Soutěž se stonožkou Božkou “ – pravidla soutěže a přihlášku najdete v přiložených souborech.


Obrázky

Není k dispozici


Vyhodnocení soutěže ve sběru PET lahví

publikováno: 2015-06-16

Vyhodnocení soutěže ve sběru PET lahví ve školním roce 2014-2015

 

1. Základní škola a mateřská škola Dobratice
2. Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Chlebovice
3. Mateřská škola Čeladná, p.o.
4. Základní škola  a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec
5. Základní škola a mateřská škola Naděje

 

Výsledky soutěže škol ve sběru papíru
„Soutěž s panem Popelou“ naleznete na internetových stránkách www.asa-cz.cz, v sekci Soutěž – Konečné výsledky 2014/2015.


Přílohy

Není k dispozici

ObrázkySVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU O VELIKONOCÍCH

publikováno: 2014-04-07

Dne 21.04.2014 (Velikonoční pondělí) nebude proveden svoz komunálního odpadu a svoz plastů.

Náhradní svoz bude proveden v sobotu 19.04.2014. Změna se týká svozu popelnic o objemu 110 l umístěných v místních částech Chlebovice a svozu popelnic o objemu 110 l umístěných v Místku.

Svoz plastu a kontejnerů K 1 100l, které se svážejí v pondělí budou svezeny
v sobotu 19.04.2014.

Bližší informace lze získat na tel. čísle 558 440 066 (dispečer společnosti Frýdecká skládka, a. s.).
 


Přílohy

Není k dispozici

Obrázky

Není k dispozici


Soutěž pro školy ve sběru papíru

publikováno: 2011-09-02
 Spol. Frýdecká skládka, a.s. vyhlašuje i ve školním roce 2011/ 2012 soutěže ve sběru druhotných surovin:
Soutěž pro školy ve sběru papíru „Soutěž s panem Popelou“ – informace o soutěži, pravidla soutěže a přihlášku najdete v přiložených souborech
Pravidla a výsledky na www.asa-cz.cz

Obrázky

Není k dispozici


Soutěž ve sběru PET láhví

publikováno: 2011-09-02
 Spol. Frýdecká skládka, a.s. vyhlašuje i ve školním roce 2011/ 2012 soutěže ve sběru druhotných surovin:
Soutěž pro školy ve sběru PET lahví „ Soutěž se stonožkou Božkou“ – informace o soutěži, pravidla soutěže a přihlášku najdete v přiložených souborech

Obrázky

Není k dispozici


Vyhodnocení soutěží škol ve školnim roce 2010/2011

publikováno: 2011-06-21
Vyhodnocení soutěže ve sběru PET lahví ve školním roce 2010-2011

1. Základní škola a Mateřská škola Frýdek-Místek -Chlebovice Pod Kabáticí 107 Chlebovice
2. Základní škola a mateřská škola Nošovice, p.o. Nošovice125 Nošovice
3. Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, K Sedlištím 320 Frýdek-Místek
4. Mateřká škola se zdr.péči, s.r.o. Ke splavu 1568 Frýdek-Místek
5. Jubilejní Masarykova základní škola Sedliště 203 Sedliště


Výsledky soutěže škol ve sběru papíru
„Soutěž s panem Popelou“ naleznete na internetových stránkách www.asa-cz.cz, v sekci Soutěž – Konečné výsledky 2010/2011.

Přílohy

Není k dispozici

ObrázkySoutěž pro školy ve sběru papíru

publikováno: 2010-09-07
Spol. Frýdecká skládka, a.s. vyhlašuje i ve školním roce2010/2011 soutěže ve sběru druhotných surovin:

Soutěž pro školy ve sběru papíru „Soutěž s panem Popelou“ - pravidla soutěže a přihlášku najdete v přiložených souborech

Pravidla a výsledky na www.asa-cz.cz


Obrázky

Není k dispozici


Soutěž ve sběru PET láhví

publikováno: 2010-09-07
Spol. Frýdecká skládka, a.s. vyhlašuje i ve školním roce2010/2011 soutěže ve sběru druhotných surovin:


Soutěž pro školy ve sběru PET lahví „ Soutěž se stonožkou Božkou“ – pravidla soutěže a přihlášku najdete v přiložených souborech
Obrázky

Není k dispozici


Prodej strusky a recyklátu

publikováno: 2010-09-01
Vážení zákazníci, dodavatelé odpadů, cena platná do 1. 9. – 31. 12. 2010

dovolujeme si Vám nabídnout následující druhy materiálu, které za příznivé ceny prodáváme v areálu Frýdecké skládky, a.s. střediska SKLÁDKA na Pánských Nových Dvorech :

struska 0 – 8 mm,                             350,- Kč/t    zásypy potrubí, kabelů, pod dlažby
struska 8 – 16 mm,                           350,- Kč/t    zimní posyp komunikací, pod dlažby
struska 16 – 32 mm,                        270,- Kč/t     zpevněné plochy, obslužné komunikace
struska 32 – 63 mm,                        250,- Kč/t     zpevněné plochy, obslužné komunikace
žlutý písek 0 – 2 mm,                         290,- Kč/t    zásypy potrubí, kabelů, pod dlažby
štěrk 0 - 22 mm,                                 350,- Kč/t     betonování, drenáže
betonové recykláty 0-16mm             150,- Kč/t     zásypy potrubí, kabelů, pod dlažby
betonové recykláty 16-32 mm          190,- Kč/t    zpevněné plochy, obslužné komunikace
betonové recykláty 32-125 mm        190,- Kč/t    zpevněné plochy, obslužné komunikace
recyklovaná zemina                              40,- Kč/t    zahradnické a terénní úpravy, zásypy


• cena je uvedena bez 20 % DPH a do vyprodání zásob
• nakládka zajištěna 6:30 – 14:00
• v případě potřeby zajistíme přepravu (možnost vytížení vozidel dovážejících odpad ! tel. 558 44 00 66)
• podrobnější informace na tel.: 558 44 00 77, 603 881 671


Přílohy

Není k dispozici

Obrázky

Není k dispozici


Vyhodnocení soutěží škol ve školnim roce 2009/2010

publikováno: 2010-06-21
Vyhodnocení soutěže ve sběru PET lahví ve školním roce 2009-2010

1. Základní škola a Mateřská škola Frýdek-Místek -Chlebovice Pod Kabáticí 107, 739 42 Chlebovice
2. Základní škola a Mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec K Sedlištím 320, 739 30 Lískovec
3. Základní škola a Mateřská škola Nošovice, p.o. Nošovice 125
4. Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek Janovice 410, 739 11 Janovice
5. Základní škola a Mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek Dobratice 58, 739 51 Dobratice

Výsledky soutěže škol ve sběru papíru
„Soutěž s panem Popelou“ naleznete na internetových stránkách www.asa-cz.cz, v sekci Soutěž – Konečné výsledky 2009/2010.

Přílohy

Není k dispozici

ObrázkyMáte PAŘEZY a nevíte co s nimi?

publikováno: 2010-06-03
Máte PAŘEZY a nevíte co s nimi?

Zajistíme Vám jejich odběr!

Pařezy všech velikostí ( kat. č. 02 01 07 nebo 17 02 01 )

Odběrné místo: areál SKLÁDKY na Panských Nových Dvorech, č.p. 3197

Cena: 400 Kč/t (bez DPH)
Pařezy můžete dopravit po předchozí dohodě přímo do areálu skládky na Panské Nové Dvory, nebo vám zajistíme dopravu na tel. 558 44 00 66.

Více informací: tel. 558 44 00 74, 603 881 671, e-mail: skladka@frydeckaskladka.cz

Přílohy

Není k dispozici

ObrázkySoutěž pro školy ve sběru papíru

publikováno: 2009-09-16

„Soutěž pro školy ve sběru papíru“V tomto školním roce 2009/2010 jsme pro Vás připravili další ročník soutěže ve sběru papíru „Soutěž s panem Popelou“, a to s jednou malou obměnou v systému a organizaci odvozu papíru, o které bychom Vás nyní rádi informovali. Změna souvisí se zapojením společnosti Frýdecká skládka, a.s. do soutěže ve sběru papíru na školách. Společnost Frýdecká skládka, a.s., po dohodě a ve spolupráci se společností .A.S.A., spol. s r.o., celý projekt podpořila a v regionu svého působení v obcích a městech Frýdecko-Místecka bude pro společnost .A.S.A., spol. s r.o. zajišťovat odvoz papíru ze škol, jakož i výplatu finanční odměny za odvezený papír. Společnost .A.S.A., spol. s r.o. zůstává i nadále pořadatelem soutěže, která bude vyhodnocena jednotně v celém regionu severní Moravy.

Pravidla soutěže:
Po přihlášení do soutěže bude škola shromažďovat sběrový papír (noviny, časopisy, sešity, letáky apod.) donesený do školy svými žáky, který bude vykupován za smluvené ceny.

Výkupní ceny papíru pro školní rok 2009/2010

tř. 1.11 směs novin brožur a časopisů              0,50 Kč/kg
tř. 2.01 noviny                                                          0,50 Kč/kg
tř. 1.05 vlnitá lepenka                                            0,10 Kč/kg

Výkupní ceny budou soutěžícím školám vypláceny na účet uvedený v přihlášce vždy do 14 dnů po ukončení kalendářního měsíce, ve kterém byl odvoz papíru uskutečněn.

Přejímací podmínky:
Vykupovaný papír nesmí obsahovat nežádoucí příměsi např. kovy, sklo, plasty ani papír s příměsemi jiných materiálů tzn. znečištěné papíry např. od olejů, barev, použité hygienické papíry apod. Vysbíraný papír musí být pevně svázán do balíků, z důvodu následné manipulace s ním při nakládce a vykládce do sběrového prostředku. V případě nedodržení uvedených podmínek nebude převzaté množství evidováno v soutěži.

Odměny:
Soutěžit se bude ve dvou kategoriích podle celkového množství vysbíraného papíru a podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka. Pro nejúspěšnější školy v regionu jsou po vyhodnocení soutěže připraveny věcné odměny:

1.kategorie –podle celkového množství papíru

1. místo: Věcná cena v hodnotě 5 000 Kč 
2. místo: Věcná cena v hodnotě 5 000 Kč
3. místo: Věcná cena v hodnotě 5 000 Kč
4. místo: Věcná cena v hodnotě 5 000 Kč
5. místo: Věcná cena v hodnotě 5 000 Kč

2.kategorie – podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka

1. místo: Věcná cena v hodnotě 5 000 Kč
2. místo: Věcná cena v hodnotě 5 000 Kč
3. místo: Věcná cena v hodnotě 5 000 Kč
4. místo: Věcná cena v hodnotě 5 000 Kč
5. místo: Věcná cena v hodnotě 5 000 Kč


Odvoz papíru:
Odvoz papíru bude zajišťován zdarma v níže uvedených svozových týdnech:

1. 23. - 27. 11. 2009 – svoz objednejte do 18. 11. 2009
2. 25. – 29. 1. 2010 -   svoz objednejte do 20. 1. 2010
3. 22. – 26. 3. 2010 –  svoz objednejte do 17. 3. 2010
4. 7. – 11. 6. 2010 –    svoz objednejte do 2. 6. 2010

V případě požadavku na odvoz papíru mimo vyhlášené svozové týdny bude nutno vytížit vozidlo tzn. odevzdat minimálně 3000 kg papíru. Požadavky na odvoz sběrového papíru hlaste na dispečink Frýdecké skládky, a.s tel. 558 44 00 66, mob. 603 881 676, e-mail: dispecer@fmskladka.cz. Objednávky posledních odvozů budou přijímány nejpozději do 9. 6. 2010.
V den svozu prosíme o zajištění dostupnosti svozového prostředku k nakládce papíru. Vysbíraný papír bude v domluveném termínu odvezen ke zvážení a dalšímu zpracování či využití. Množství převzatého papíru bude průběžně evidováno. Informace o vysbíraném množství Vám sdělí na středisku separace tel. č. 595 174 058 nebo mob. 736 422 259, e-mail: separace@fmskladka.cz .

Hodnocení soutěže:
V průběhu celé soutěže bude vedena evidence množství vysbíraného papíru. Po termínu uzávěrky bude soutěž vyhodnocena a nejlepší školy v regionu odměněny. Hodnotit se bude ve dvou kategoriích podle celkového množství vysbíraného papíru a podle množství vysbíraného papíru v přepočtu na jednoho žáka. Počet žáků na školách platí vždy k 1. září soutěžního roku a po celou dobu soutěže se nemění. Výsledky soutěže budou zveřejněny na internetových stránkách pořadatele www.asa-cz.cz a www.fmskladka.cz .

Termín zahájení: 1.9.2009                                Termín vyhlášení výsledků: do 21. 6. 2010
Termín uzávěrky: 14.6.2010                            Termín předání odměn: do 30. 6. 2010Za .A.S.A., spol. s r.o.  Ing. Petr Pokorný  Regionální vedoucí obchodu 
Za Frýdeckou skládku, a.s. Ing. Luděk Žáček Ředitel společnosti

V případě nejasností či dalších dotazů kontaktujte Ing. Pavlínu Blahutovou, mob. 733 791 467, e-mail: blahutova@fmskladka.cz .

Obrázky

Není k dispozici


Soutěž ve sběru PET láhví

publikováno: 2009-09-16

"Soutěž pro školy ve sběru PET láhví "


Organizuje Frýdecká skládka, a.s. ve spolupráci s příslušnou obcí.

Možnost přihlášení:
Přihlásit se můžete kdykoliv v období od 15. 9. 2009 do 31. 10. 2009

Způsob přihlášení:
Vyplňte přiloženou přihlášku a zašlete ji poštou na adresu Frýdecká skládka, a.s., Zámecké náměstí 26, 738 01 Frýdek-Místek. Obálku označte heslem „Soutěž“.
Přihlášku můžete poslat také faxem na číslo: 558 44 00 80 nebo e-mailem na adresu: fmskladka@fmskladka.cz.

Pravidla soutěže:
Přihlášené školy obdrží ke sběru PET lahví žluté igelitové pytle označené logem Frýdecké skládky, do kterých budou děti sbírat použité PET láhve od nápojů. Sběrné pytle o objemu 250 - 300 l budou vždy po naplnění pracovníky Frýdecké skládky, a.s. zváženy a jejich obsah dopraven k opětovnému využití.

Přejímací podmínky:
Vysbírané PET láhve musí být prázdné a nesmí obsahovat nežádoucí příměsi např. kovy, sklo, papír ani jiné druhy plastů. Všechny PET láhve musí být před uložením do sběrového pytle sešlápnuté. V případě nedodržení uvedených podmínek nebude převzaté množství evidováno v soutěži.

Odvoz PET lahví:
Odvoz bude zajišťován v pravidelných intervalech v závislosti na vysbíraném množství PET lahví. Požadavky na odvoz PET lahví hlaste na dispečink Frýdecké skládky, a.s tel. 558 44 00 66, mob. 603 881 676, e-mail: dispecer@fmskladka.cz. Objednávky posledních odvozů budou přijímány nejpozději do 9. 6. 2010.

Hodnocení soutěže:
 V průběhu celé soutěže bude vedena evidence množství vysbíraných PET lahví. Po termínu uzávěrky bude soutěž vyhodnocena a nejlepší školy v regionu Frýdecko-Místecka odměněny. Hodnotit se bude podle množství vysbíraných PET lahví v přepočtu na jednoho žáka. Počet žáků na školách platí vždy k 1. září soutěžního roku a po celou dobu soutěže se nemění. Výsledky soutěže budou zveřejněny na internetových stránkách pořadatele www.fmskladka.cz .

Vyhodnocení soutěže:
Termín uzávěrky soutěže je 14. 6. 2010
Termín vyhlášení výsledků soutěže do 21. 6. 2010
Po vyhodnocení a vyhlášení výsledků soutěže čekají na nejúspěšnější školy a školky finanční odměny:

Finanční odměny :

1. místo: 6 000 Kč
2. místo: 4 000 Kč
3. místo: 3 000 Kč
4. místo: 2 000 Kč
5. místo: 1 000 KčTermín předání finančních odměn: do 30. 6. 2010. Vyplacení odměny bude provedeno bankovním převodem na účet školy.

V případě nejasností či dalších dotazů kontaktujte Ing. Pavlínu Blahutovou, mob. 733 791 467, e-mail: blahutova@fmskladka.cz .

Obrázky

Není k dispozici


AKCE: Prodej materiálů za zvýhodněnou cenu !!!

publikováno: 2009-09-15

Prodej materiálů za zvýhodněnou cenu !!!

 

 

 

Odběrné místo:  Areál Frýdecké skládky, a.s. na Panských Nových Dvorech  

 Betonový recyklát 0-16 mm za 100,- Kč/t (bez DPH)

Použití:  zásypy inženýrských sítí (potrubí, kabelů), podsypový materiál pod dlažby

 Betonový recyklát 32-125 mm za 150,- Kč/t (bez DPH)

 Použití:  zpevněné plochy, obslužné komunikace, zřízení staveniště, dorovnání terénu

  Přírodní kamenivo 32-63 mm za 280,- Kč/t (bez DPH)

Použití:  zpevněné plochy, obslužné komunikace ,zřízení staveniště, drenáže

 

Slevy platí do konce roku nebo do vyprodání zásob.

 

Vlastní odběr, případně možno objednat s dopravou na 558 44 00 66.

 

Dále nabízíme různé druhy kameniva, štěrky, písky a zeminy k terénním  úpravám a zakládání travnatých ploch.

 

Kontakt: tel. 558 44 00 77, 603 881 671, e-mail: skladka@fmskladka.cz

Přílohy

Není k dispozici

Obrázky

Není k dispozici


AKCE – Prodej betonových recyklátů za zvýhodněnou cenu!!!

publikováno: 2009-06-04


ObrázkyDen Země 2009 s Frýdeckou skládkou, a.s.

publikováno: 2009-04-28
Tak jako každým rokem se Frýdecká skládka, a.s. zapojila 24. dubna 2009 k oslavám Dne Země, které se již tradičně pořádají v Sadech Bedřicha Smetany v Místku. V programu, který Frýdecká skládka, a.s. připravila se děti seznamovali např. s recyklací papíru, plastů a skla i jiných odpadů. Odborní pracovníci měli také připravené různé ukázky výrobků, které byly vyrobeny z recyklovaných materiálů. Důležitou součástí stanoviště Frýdecké skládky, a.s. na Dni Země byla i poradna, kde odborní pracovníci podávali informace a odpovídali na nejrůznější otázky široké veřejnosti o nakládání s odpady v našem městě.
Během programu, který Frýdecká skládka, a.s. v parku připravila bylo pro děti i hravější rodiče připraveno několik soutěžních stanovišť jako např. lisování PET lahví na čas, ekologické kuželky ale i s logickými ekologickými testy, v nichž si mohli otestovat své znalosti v odpadovém hospodářství. Odměnou pro nejpilnější byla nějaká ta sladkost, různé ceny, nebo grilovaná klobáska ve stylovém grilu vyrobeného z pravé popelnice.
Myslím, že i letošní ročník oslav Dne Země s Frýdeckou skládkou, a.s. byl úspěšný a splnil očekávání všech, kteří navštívili náš stánek.

Zpracoval: Ing. Lubomír Tararík


Přílohy

Není k dispozici


V. Ročník akce „Úklid lesa se stonožkou“

publikováno: 2009-04-18


I letos na jaře uspořádala Frýdecká skládka, a.s. populární akci „Úklid lesa se stonožkou“. Cílem akce bylo pomoct přírodě, která se probouzí ze zimnímu spánku a je zahlcena věcmi a odpady, které do přírody nepatří.
Akce proběhla v So 18.4 2009 od 9:00 v areálu střediska Dopravy Frýdecké skládky, a.s. na Pánských Nových Dvorech. Celkem se zúčastnilo přes 30 dětí i dospělých (oddíl Nezbeda a děti a mládež z Dětského domova z Bruzovské). Úklid byl rozdělen do několika oblastí, z nichž každá skupina dostala svůj rajón, který měla uklidit a zbavit les různého harampádí a odpadů. Jako vždy se uklízel Frýdecký les v okolí příjezdových cest, naučná stezka a louky u skládky komunálního odpadu. Během sobotního dopoledne děti nasbírali v lese a okolí 120 pytlů s odpadem a jiný odpad, který nezodpovědní lidé odložili v lese a u cesty, což ve výsledku ukázalo na úctyhodných 425 kg odpadů. Vesměs se jednalo o plasty a papír, ale našli se zde i pneumatiky, autobaterie i mrtvá srna. Je velice zarážející, že občané si pletou neustále okolní přírodu se skládkou. No i to svědčí o mentalitě některých našich spoluobčanů.
Po náročné práci připravila Frýdecká skládka, a.s. pro malé i velké občerstvení v podobě grilování klobásek na stylovém grilu z popelnice. Po dobrém jídle byly z účastníků akce vylosovány výherci pěkných a hodnotných cen a na závěr si každá skupina odnesla certifikát o účasti na této akci.
Na závěr bych rád poděkoval všem zúčastněným, kteří se do jarního kola úklidu lesa se stonožkou zapojili. A také bych rád poděkoval svým kolegům, kteří mi pomohli tuto ojedinělou akci zorganizovat

Ing. Lubomír Tararík


Přílohy

Není k dispozici

ObrázkyTurnaj v stolním tenise II.

publikováno: 2009-04-10
V pátek 10.4.2009 se odehrálo druhé kolo v stolním tenise o putovní pohár s cenou pro vítěze.

Přílohy

Není k dispozici

ObrázkyTurnaj ve stolním tenise

publikováno: 2009-01-09

Ve čtvrtek 9.1.2009 proběhl na Frýdecké skládce turnaj v stolním tenise  o putovní pohár a láhev Jacka Danielse kde exceloval Petr Bezruč. Vítěz se překvapivě zřekl láhve J.D., která byla největším lákadlem turnaje ve prospěch dalšího vítěze. Další turnaj se bude konat na přelomu března , dubna. Účast všech pracovníků firmy vítána.

P.S.: Fotgrafie budou dodané později

Přílohy

Není k dispozici

Obrázky